Erityisopetus

Perusopetuksessa annetaan kolmiportaista tukea, joka jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Siirtymisestä tehostettuun tukeen neuvotellaan ennen siirtymistä pedagogisessa tiimissä, johon laaja-alainen erityisopettaja kuuluu. Huoltaja hyväksyy tukitoimet. Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä oppilaan opettajien kanssa. Huoltaja ja oppilas hyväksyvät oppimissuunnitelman. Pienluokkien oppilaat kuuluvat yleensä erityisen tuen piiriin, mutta he opiskelevat ison luokan kanssa mahdollisimman monessa aineessa, eli heitä integroidaan.

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alaista erityisopetusta tarjotaan luokille 7 – 9 pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opetuksen tuki on tällöin yleistä tai tehostettua tukea. Oppilas käy esimerkiksi englannin tunnit opiskelemassa erityisopettajan luona. Yleensä tukea annetaan samalle oppilaalle 1 – 3 oppiaineessa. Laaja-alainen erityisopettaja tukee oppilasta, joilla on luki- ja hahmottamisvaikeuksia. 9. luokalla korostetaan koulupudokkaiden seuraamista ja valmistautumista 2. asteen opintoihin. Opetus tapahtuu pienryhmässä.

Erityisopetus 7. luokalla

Koulussamme on 7. luokan pienluokka. Luokassa on mahdollisuus opiskella pienemmässä ryhmässä erityisopettajan kanssa yhtä tai useampaa oppiainetta. Kaikilla pienluokalla opiskelevilla on lisäksi oma yleisopetuksen opetusryhmä eli integraatioryhmä, jossa he opiskelevat osan oppiaineista. Tarkoituksena on, että oppilas voi tarvittaessa mahdollisimman joustavasti siirtyä yleisopetuksen ryhmästä pienryhmään tai päinvastoin.

Erityisopetus 8. – 9. luokalla

Pienluokalla opiskellaan normaalia pienemmässä ryhmässä eri oppiaineita. Luokka on yhdysluokka, ja oppilaat ovat luokka-asteilta 8 ja 9. Opiskelutavoitteet ovat useimmiten yleisopetuksen tavoitteiden mukaisia. Kaikilla oppilailla on joitakin oppiaineita myös integroitu yleisopetuksen ryhmiin. Integroinnin määrä ja oppiaineet vaihtelevat oppilaskohtaisesti.